uradne ure:
od ponedeljka do petka od 8.30 do 13.30 ure
ODVETNIŠTVO

  • Ustava Republike Slovenije in Zakon o odvetništvu določata, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba. Odvetništvo opravljajo odvetniki in odvetnice kot svoboden poklic ter so za svoje delo odgovorni stranki.

  • Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

  • Odvetništvo je častivreden poklic, ki izvira iz antičnih časov. Organizirano odvetništvo na Slovenskem obstaja od 15.6.1868, ko je bil objavljen Odvetniški red (Advocatenordnung), ki ga je šteti kot začetek samostojnosti in neodvisnosti slovenskega odvetništva. Sedaj veljavni
    Zakon o odvetništvu je bil sprejet 25.3.1993 in je začel veljati 24.4.1993. V času od objave Zakona o odvetništvu v Uradnem listu Republike Slovenije (http://www.uradni-list.si/index.jsp) št. 18/1993 je bil zakon spremenjen in dopolnjen, o veljavnosti posameznih določb zakona pa je odločalo tudi Ustavno sodišče Repubike Slovenije (http://www.us-rs.si/).

  • Odvetniki pri opravljanju svojega poklica poleg Ustave in zakonov spoštujemo tudi Statut odvetniške zbornice Slovenije in Kodeks odvetniške poklicne etike, od 23. 11. 2003, ko je bil Odvetniški zbornici Slovenije (http://www.odv-zb.si/) podeljen status stalne članice CCBE v Bruslju (Združenje odvetniških zbornic in odvetnikov pri EU) pa tudi Kodeks poklicne odvetniške etike CCBE.